Patientorganisationer

 1. Afasiförbundet​ Efter en stroke kan det vara vanligt att uppleva svårigheter med tal och kommunikation, vilket kallas afasi. Afasiförbundet arbetar för att stötta personer som drabbats av afasi genom att ge information, rådgivning och hjälp för att förbättra deras livskvalitet.
 2. Alla kvinnors hus: En ideell och partipolitiskt obunden organisation med lång erfarenhet av att hjälpa vuxna och barn som utsatts för våld i nära relationer. Alla kvinnors hus strävar efter att skapa trygga miljöer och erbjuda stöd och skydd för de som behöver det.
 3. Astma- och allergiförbundet​: Fokuserar på astma som den mest diagnostiserade och kroniska inflammatoriska sjukdomen hos barn och vuxna. Organisationen arbetar för att öka medvetenheten om astma och allergier samt stödja personer som lever med dessa tillstånd.
 4. Anhörigas riksförbund: Grundades 1996 och är den enda riksorganisationen i Sverige som engagerar sig för att förbättra livsvillkoren för anhöriga oavsett deras närståendes ålder eller diagnos.
 5. Attention: En intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som ADHD, Aspergers syndrom/Autismspektrumtillstånd, språkstörning och Tourettes syndrom. Syftet är att stötta och kämpa för rättigheter för personer med dessa funktionsnedsättningar.
 6. Autism- och Asperger förbundet :Arbetar för att förbättra villkoren för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och liknande diagnoser.
 7. Balans:En ideell patient- och anhörigorganisation för personer med diagnoserna Depression, Utmattningssyndrom och Bipolär sjukdom, som strävar efter att erbjuda stöd, information och förbättrade vårdvillkor.
 8. Bufff: Stödjer anhöriga till personer som sitter i fängelse genom att erbjuda information och hjälp.
 9. Cancerfonden​: Mellan 30% och 50% av cancer dödarna kan förebyggas genom att modifiera eller undvika viktiga riskfaktorer och genomföra befintliga evidens baserade förebyggande strategier.
 10. Demensförbundet​ : Är en handikapporganisation som fokuserar på att förbättra förhållandena för demenssjuka och deras anhöriga genom olika initiativ på både nationell och lokal nivå.
 11. De handikappades riksförbund, DHR​: Strävar efter principen om alla människors lika värde och kämpar för rättigheter och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar.
 12. Diabetesförbundet​:Har som mål att eliminera orsakerna till diabetes och dess konsekvenser genom information och förebyggande åtgärder.
 13. Endometrios föreningen​:  En ideell patient- och handikappförening som syftar till att stötta personer med sjukdomen endometrios och öka medvetenheten om dess påverkan på livet.. 
 14. Frisk och fri :  En organisation som erbjuder stöd för personer som är drabbade av ätstörningar samt för deras anhöriga.
 15. Gyn cancer förbundet: Verkar för en optimal och jämlik vård för kvinnor som har eller har haft gynekologisk cancer.
 16. Hjärnskadades förening, Hjärnkraft​: Arbetar för att alla som fått en hjärnskada ska få en optimal rehabilitering och att deras närstående ska få tillräckligt stöd och information.
 17. Hörselskadades riksförbund, HRF​: En intresseorganisation som verkar för att skapa ett hörselsmart samhälle där hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet..
 18. Kuling.nuEtt webbforum för barn till föräldrar som mår psykiskt dåligt, där de kan få stöd och dela sina erfarenheter.
 19. Livlinan:En organisation som ger stöd och information till unga som lever nära någon med psykisk ohälsa, med syfte att minska isolering och erbjuda hjälp vid behov.
 20. Lungcancerföreningen: Lungcancerföreningens främsta uppgift är att stödja både patienter och anhöriga i gruppsamtal och på telefon. Att finnas där och hjälpa till när det behövs.
 21. Mind – för psykisk hälsa: Mind arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris. Mind driver bland annat stödverksamheterna Föräldralinjen, Självmordslinjen och Äldrelinjen.
 22. Mag- och tarmförbundet: Mag- och tarmförbundet är till för personer med sjukdomar, skador och andra funktionsstörningar i mag-tarmkanalen samt deras närstående.
 23. Melanomföreningen : Melanomföreningen är en nationell, ideell, partipolitiskt och religiöst obunden patientförening som vänder sig till dig som på ett eller annat sätt drabbats av malignt melanom.
 24. Mun- & Halscancerförbundet : Mun- & Halscancerförbundet är ett handikappförbund för personer som drabbats av cancer i munhåla, svalg eller struphuvud. 
 25. Neuro​: Neuro är en oberoende organisation specialiserad på neurologi. Ger information, stöd och en framtidstro. 
 26. Noaks Ark Riksförbundet: Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. 
 27. Njurförbundet​ : Njurförbundet påverkar, sprider kunskap, skapar gemenskap och främjar forskning.
 28. nxtME: Är en ideell organisation som erbjuder kostnadsfritt stöd och hjälp för den som varit eller är utsatt för sexuella övergrepp i barndomen och incest.
 29. OCD-förbundet: Är en rikstäckande ideell förening som arbetar för att stödja människor med OCD (tvångssyndrom) och närliggande diagnoser som dysmorfofobi (upplevd fulhet), samlarsyndrom (hoarding), trichotillomani (tvångsmässigt håravryckande) och dermatillomani (skin picking). 
 30. Ovanliga diagnoser​: Socialstyrelsens kunskapsdatabas om sällsynta hälsotillstånd innehåller information om fler än 300 sällsynta sjukdomar och tillstånd.
 31. Prostatacancerförbundet: Prostatacancerförbundet är en riksorganisation med 27 lokala patientföreningar som tillsammans verkar för ökad kunskap om prostatacancer.
 32. Randiga huset: Är en ideell organisations har som syfte att ge stöd till barn och familjer som har eller kommer att förlora en viktig person i dödsfall. 
 33. Riksförbundet ungdom för social hälsa – RUS:Är en intresseförening för barn och ungdomar med psykiska eller sociala svårigheter.
 34. Rise: Sveriges äldsta och största stödförening för vuxna som utsatts för incest eller andra sexuella övergrepp som barn.
 35. Reumatikerförbundet​: Reumatikerförbundet arbetar outtröttligt för reumatikers rätt till ett bra liv och söker lösningen på reumatismens gåta. 
 36. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH​: RSMH är organisationen för dig som brinner för psykisk hälsa.
 37. Roks: Roks (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige) vill att män ska sluta slå eller skrämma kvinnor, tjejer och barn.
 38. Sarkom föreningen: Svenska hjärntumörföreningen är till för alla oss som drabbats av en hjärntumör – direkt eller som närstående.
 39.  Schizofreniförbundet: Förbundet riktar sig till personer med schizofreni eller andra psykossjukdomar. 
 40. SHEDO: Är en ideell förening vars syfte är att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende, ge stöd åt drabbade och anhöriga samt arbeta för en bättre vård för dessa patientgrupper.
 41. Spelberoendegruppen :är en ideell riksorganisation som finns till för att hjälpa spelberoende och anhöriga. 
 42. Svenska hörselförbundet: Svenska hörselförbundet rf är en landsomfattande intresseorganisation som bedriver påverkningsarbete samt sprider kunskap om hörselskadades behov och om hörselhandikapp, också i förebyggande syfte.
 43. Svenska Hjärntumörföreningen: Svenska hjärntumörföreningen är till för alla de som drabbats av en hjärntumör – direkt eller som närstående. 
 44. Svenska Sköldkörtelföreningen: Sköldkörtelsjukdomar är bland de vanligaste i Sverige. Man tror att 5 till 10% av befolkningen har en mer eller mindre allvarlig sköldkörtelsjukdom.Svenska Sköldkörtelföreningen vill arbeta för spridning av evidensbaserad information om dessa sjukdomar genom
 45. Svenska Ödemförbundet: Svenska Ödemförbundet är Sveriges patient- och intresseförening för personer med kroniska ödem.
 46. Svenska RP-föreningen:Är en ideell förening för personer med ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa (RP) och besläktade ärftliga degenerativa näthinnesjukdomar. 
 47. Synskadades Riksförbund : Synskadades Riksförbund är en ideell intresseorganisation av synskadade.
 48. Terrafem: Är en ideell organisation som arbetar för kvinnors och flickors rättigheter, och som erbjuder stöd och råd på flera språk. 
 49. Tjejzonen :  erbjuder tjejer stöd via chatt, mejl och Storasystrar.
 50. Trygga Barnen: Ger stöd åt barn och unga mellan 7 och 25 år med närstående som mår psykiskt dåligt eller har svårigheter på grund av missbruk eller beroende.
 51. Ung cancer: Du som är mellan 16 och 30 år och har eller har haft cancer eller är närstående till någon som har eller har haft cancer .
 52. Unizon : har jourer runt om i landet som erbjuder stöd åt kvinnor och tjejer via telefon och andra insatser. Unizon arbetar för att alla våldsutsatta kvinnor och barn, samt utsatta unga, ska erbjudas stöd och skydd av hög kvalitet oberoende av livssituation och bakgrund. 
 53. Unga- Hörselskadade: (UH) är en ideell förening för dig som är mellan 0-30 år och har en hörselskada.
 54. VSFB – Vi Som Förlorat Barn: är en ideell förening och ett stöd för föräldrar och syskon i sorg.
 55. RLS förbundS: Syfte och målsättning är att öka kunskaperna hos både patienter och sjukvårdspersonal, så att fler får rätt diagnos, optimal behandling och en bättre livskvalitet.
 56. Ångestförbundet ÅSS: Är en stödförening för personer med ångestsjukdomar och för deras närstående.