Hälso- och Vårdresurser i Sverige

Här är informationen om hälso- och vårdresurser i Sverige

KategorierResurser och Beskrivning
Alkohol, droger, tobak och spelmissbrukHälso- och Vårdresurser i Sverige
Alkohol, droger, tobak och spelmissbruk: Alkohol, droger, tobak och spelmissbruk kan påverka liv negativt. Här är några stödlinjer och resurser för alkohol, droger, tobak och spelmissbruk:
Alkohollinjen: Konfidentiell stödlinje för att förändra alkoholvanor.
AA, Anonyma alkoholister: Global gemenskap för nykterhet och återhämtning.
Alna: Stöd för företag att hantera skadligt alkoholbruk på arbetsplatsen.
Alkoholprofilen: Snabbt och anonymt test för att få insikt i risknivå för alkoholproblem.
CAN: Sprider fakta och kunskap om alkohol och droger.
Dopingjouren- Drugsmart: Faktatexter om droger för att undvika farliga beteenden.
Kunskapsguiden.se: Pålitlig information om missbruk och beroende.
Missbruk Och Beroende: Stöd för dem som kämpar med missbruk och beroende.
Riskbruk: Erbjuder tidig intervention för alkoholkonsumtion som kan leda till problem..
Apotek
Här hittar du adress & öppettider till närmaste apotek
Hur länge är apoteket öppet ?
Apoteksinfo.nu​: Hitta apotek i alla kommuner i Sverige!
Apotek på nätet.Apotea
Läkemedelskollen. eHälsomyndighete
På Läkemdelkollen kan de se din
Recept
uthämtade Läkemedel
Högkostnadsskydd för Läkemedel
Fullmakter för apoteksärenden
Hantera och registrera fullmakter
Djurrecept
Register utdrag ur olika läkemedelsregister på de uppgifter som finns om dig
Barn och ungdomar“Tillsammans Räddar vi Barns Liv” är en samarbetskampanj i Sverige med organisationer som BRIS, BUP, IVO, Jourhavande kompis, Kuling.nu, Rikshandboken, Rise, UMO och Youmo. Kampanjen ger omfattande stöd och information till barn och ungdomar om psykisk hälsa, rättigheter och välbefinnande.
Tillsammans Räddar vi Barns liv
Tillsammans Räddar vi Barns Liv är en nitiativ som involverar olika organisationer och resurser för att stödja barn och ungdomar i Sverige. Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av de olika organisationerna och resurserna som är en del av detta initiativ:

“Tillsammans Räddar vi Barns Liv” är en kampanj eller initiativ som involverar olika organisationer och resurser för att stödja barn och ungdomar i Sverige. Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av de olika organisationerna och resurserna som är en del av detta initiativ:
BRIS-Barnens rätt i samhälle: BRIS är en framstående barnrättsorganisation i Sverige som ägnar sig åt att kämpa för barns rättigheter och välbefinnande. Organisationen strävar efter att skapa ett bättre samhälle för barn genom att erbjuda stöd, rådgivning och en plattform för att uttrycka sina känslor och tankar.
Bup- Barn- och ungdomspsykiatrin: BUP är en organisation som erbjuder information och stöd för unga som upplever psykiskt dålig hälsa, antingen själva eller för en vän. Det är en plats där unga kan hitta resurser och råd för att hantera psykiska utmaningar.
IVO – Inspektionen för vård och omsorg: IVO är en myndighet som övervakar och säkerställer kvaliteten inom socialtjänst och sjukvård, särskilt för placerade barn och unga. Barn och ungdomar som har kontakt med socialtjänsten, sjukvården eller bor på elevhem har rätt att kontakta IVO för att få information om sina rättigheter och säkerhet.
Jourhavande kompis: Jourhavande kompis är en tjänst som finns till för unga som behöver någon att prata med. Tjänsten erbjuder en trygg och konfidentiell plattform där unga kan dela sina känslor och bekymmer med volontärer som är utbildade att ge stöd.
Kuling.nu: Kuling.nu är en informationskälla och mötesplats för unga som har en förälder med psykisk sjukdom. Här kan unga hitta stöd, råd och information om hur man kan hantera den utmanande situationen.
Rikshandboken: Rikshandboken är ett metod- och kunskapsstöd för yrkesverksamma inom barnhälsovården. Den ger vägledning och resurser för dem som arbetar med att främja barns hälsa och utveckling.
Stödcentrum mot incest (Rise): Rise är en förening som erbjuder stöd och hjälp till personer som har varit utsatta för sexuella övergrepp. De arbetar för att stötta överlevande och öka medvetenheten om sexuella övergrepp.
UMO – Ungdomsmottagningen Online: UMO är en webbplats riktad till unga mellan 13 och 25 år. Den erbjuder information om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla med mera.
Youmo: Youmo är en webbplats för unga i åldrarna 13 till 20 år och ger information om kroppen, sex och hälsa. Dessutom kan du lära dig om jämställdhet, dina rättigheter och hur du kan få hjälp för att må bra. Det inkluderar även innehåll från UMO för unga nyanlända på olika språk.
Flyktingar, vägledningFlyktingstöd inkluderar Picum för papperslösa, Rätt till vård-initiativet för asylsökande, Folkhälsomyndighetens smittskyddsguide inom hälso- och sjukvården, samt Röda Korsets globala humanitära stöd. Dessa resurser säkerställer hälsa, rättigheter och välbefinnande för nya sammanhang.

Flyktingar, vägledning
Inom området flyktingstöd och vägledning finns flera viktiga resurser och organisationer:
Asylsökande och personer utan tillstånd: Här erbjuds information om hälso- och sjukvårdsregler för asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Det fokuserar på att säkerställa deras tillgång till vård.
Kunskapsguiden: Kunskapsguiden.se är en webbplats som samlar kunskapsstödjande produkter från Socialstyrelsen och andra myndigheter. Den ger stöd och vägledning till yrkesverksamma inom socialtjänst och hälso- och sjukvård genom publikationer, webbutbildningar, poddar, filmer och mer.
Picum Plattform for International Cooperation on Undocumented Migrants: Picum är en organisation som fokuserar på att öka medvetenheten om och förbättra situationen för migranter som saknar dokumentation. De arbetar för att synliggöra de utmaningar och rättighetsbrott som dessa människor står inför och strävar efter att skapa en rättvis och respektfull behandling av dem
Människor på flykt, en vägledning om smittskydd till hälso- och sjukvården: Folkhälsomyndigheten ger stöd gällande smittrisker, hälsoundersökningar och vägledning om hälsoskyddstillsyn av boenden. Samarbetet mellan myndigheter på olika nivåer garanterar ett välkomnande mottagande.
I Sverige är Folkhälsomyndigheten ansvarig för att ge stöd och råd till landsting, regioner och kommuner gällande smittrisker, hälsoundersökningar och hälsoskyddstillsyn av boenden för asylsökande. Denna vägledning är viktig för att säkerställa en god hälsa och smittskydd för de som kommer som flyktingar till landet.
Röda korset – stöd till flyktingar och migranter: Röda Korset är ett globalt nätverk som strävar efter att lindra mänskligt lidande över hela världen, oavsett orsak. De ger stöd och resurser till flyktingar och migranter för att förbättra deras livssituation.Röda Korset är en världsomspännande organisation som arbetar med humanitär hjälp och stöd till människor i nöd. De erbjuder ett brett spektrum av tjänster till flyktingar och migranter, inklusive nödhjälp, boende, hälsovård och psykosocialt stöd för att underlätta deras integration och överlevnad.
Dessa organisationer och resurser spelar en avgörande roll för att ge vägledning, stöd och hjälp till flyktingar och asylsökande, och strävar efter att säkerställa deras välbefinnande och rättigheter.Dessa organisationer och initiativ är avgörande för att säkerställa att flyktingar och migranter får nödvändigt stöd och hjälp under deras övergång till nya samhällen. Genom att erbjuda vägledning, hälso- och sjukvård samt psykosocialt stöd bidrar de till att förbättra deras livsvillkor och välbefinnande.
Cancer Cancerfondens Cancerlinje och Cancerrådgivningen erbjuder skräddarsytt stöd för de berörda av cancer. Nära Cancer stöttar unga nära drabbade, Ung Cancer är för 16-30-åringar med eller nära cancer, och Standardiserade Vårdförlopp guidar i diagnos och behandlingstid.
Cancer
Cancerfondens Cancerlinje: Cancerlinjen är en oerhört värdefull resurs för alla som på något sätt berörs av cancer. Denna linje bemannas av kvalificerad vårdpersonal med omfattande erfarenhet inom cancervård. Genom att kombinera deras expertis med medkänsla erbjuder de råd och stöd som är skräddarsydda för varje enskild persons situation. Detta är en plats där du kan finna tröst och vägledning i den svåra stund som en cancerdiagnos kan medföra.
Cancerrådgivningen: En annan viktig resurs är Cancerrådgivningen, som drivs av Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland. Denna plattform erbjuder flera olika kommunikationskanaler, såsom telefonsamtal, e-post och chatt, för att du ska kunna söka råd och stöd på det sätt som passar dig bäst. Specialistsjuksköterskor med särskild utbildning inom cancervård och samtalsstöd är de som bemannar denna rådgivning. Ditt samtal kommer att behandlas med sekretess och du kan även få vägledning kring förebyggande åtgärder.

Nära cancer – för unga som behöver stöd: För unga som befinner sig i närheten av någon som drabbats av cancer, eller som har förlorat någon till sjukdomen, finns Nära Cancer tillgängligt som en webbplattform. Initiativet drivs i samarbete mellan Region Örebro län och Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro. Nära Cancer erbjuder en digital miljö där unga kan finna det stöd de behöver under denna påfrestande tid. Det fungerar som en trygg plats där de kan dela sina känslor och erfarenheter med andra i liknande situationer.
Ung cancer: Om du befinner dig i åldern mellan 16 och 30 år och antingen själv har eller har haft cancer, eller om du är närstående till någon som har eller har haft cancer, så är Ung Cancer en dedikerad resurs för dig. Denna plattform förser unga människor med relevant information, stöd och gemenskap som är anpassad efter deras specifika behov och utmaningar i samband med cancer.
Standardiserade vårdförlopp: Standardiserade Vårdförlopp är en vägledande ram som klargör vilka undersökningar och initiala behandlingar som bör utföras inom en viss cancerdiagnos. Dessutom specificeras tidsgränser som strävar efter att minimera väntetider från det att en välmotiverad misstanke om cancer uppstår till den första behandlingen påbörjas. Detta syftar till att säkerställa en effektiv och koordinerad vårdprocess för cancerpatienter.
HjälplinjerMångfacetterat stöd & hjälpresurser: Från Alkohollinjen till BRIS för barnrätt, Jourhavande kompis för unga, och Kvinnofridslinjen mot våld. Självmordslinjen erbjuder psykiskt stöd medan Sluta röka linjen hjälper vid tobaksavvänjning. Denna inkluderande lista erbjuder en bredd av stöd för olika behov.
Stödtjänster
Alkohollinjen​: Alkohollinjen erbjuder stöd för personer som vill förändra sina alkoholvanor och för de som oroar sig för någon annans alkoholvanor, anonymt och kostnadsfritt.
BRIS-Barnens rätt i samhället​: Sveriges ledande barnrättsorganisation för ett bättre samhälle för barn. 
BRIS Vuxentelefon​: Ger stöd och information till vuxna som har frågor eller oro kring barn upp till 18 år.
Föräldrarföreningen mot narkotika​: En ideell organisation som riktar sig till anhöriga som behöver stöd och hjälp med frågor som rör narkotikaproblem
Jourhavande kompis-Röda korset: ​Röda Korsets Ungdomsförbund erbjuder jourtelefon- och chattverksamhet för barn och unga som vill prata med någon.
Jourhavande medmänniska​:En ideell förening som bedriver jourtelefon- och chattverksamhet för alla som önskar någon att tala med.
Jourhavande präst​: Erbjuder stöd genom telefon, digitala brev eller chatt.
Kvinnofridslinjen​: Kvinnofridslinjen (020-50 50 50) är En nationell stödtelefon för de som utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld, inklusive anhöriga eller vänner till offer.
Kvinnojour – andra språk, Somaya​: Tjejjoursverksamhet som erbjuder stöd och rådgivning via jourtelefon och e-mail.
Kvinnojour – andra språk, Terrafem​: En feministisk organisation som arbetar för kvinnors och flickors rätt att leva utan våld och dominans.
Noaks ark – frågor om hiv​: En organisation som arbetar för att förebygga hiv och stödja de som är sjuka och deras närstående.
Preventell-Hjälplinje vid sexuellt problembeteende: En anonym hjälplinje för de som är oroliga över sin eller någon annans sexualitet.
Chatt för barn, ungdom som utsätts för hedersrelaterat våld, förtryck​: Erbjuder stöd och hjälp för barn och unga som drabbas av hedersrelaterat förtryck och våld.
Rädda barnen, Om ett barn far illa​: En global barnrättsorganisation som kämpar för barns överlevnad, utveckling och trygghet.
Självmordslinjen – Mind
: En ideell förening som arbetar för psykisk hälsa och erbjuder stöd för de som kämpar med självmordstankar.
Sluta röka linjen​: En stödlinje för de som vill sluta röka eller snusa.
Stödcentrum mot incest​ : En förening för personer som varit utsatta för sexuella övergrepp.
Stödlinje mot spelberoende​: En nationell stödinsats för de som spelar om pengar och deras anhöriga.
Äldretelefonen​: Riktar sig till äldre som mår psykiskt dåligt eller längtar efter någon att prata med.
Demens – telefonrådgivning​ : Demensförbundet erbjuder telefonrådgivning för demenssjuka och deras anhöriga.
Patient och närståendeföreningar : Lista med rikstäckande föreningar som erbjuder stöd genom information och stödsamtal för patienter och deras närstående
Våld och våldutsatta: Omfattar flera stödlinjer och organisationer som erbjuder hjälp till de som utsätts för våld.
Infektioner
Infektioner
Influensa Rapport​: statistik om anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar
Infpreg ​:Är en databas för samlad kunskap kring infektioner och graviditet.
Information om smittsamma sjukdomar
Noaksark​. Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste.
Strama: Strama, även skrivet som STRAMA, är ett frivilligt nätverk med syftet att förhindra spridning av antibiotikaresistenta bakterier till och inom Sverige, bildat 1995. Namnet var ursprungligen en akronym för “Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad
Antibiotika eller inte: Här får du kunskap om hur du kan tänka vid vanliga infektioner
Kris i SamhälletKris i Samhället
Folkhälsomyndigheten: Folkhälsomyndighetens uppdrag är att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot olika former av hälsohot.
Krisinformation : Krisinformation förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.
Länsstyrelsen: Sverige är indelat i 21 län som alla har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är en statlig samordnande myndighet, en servicemyndighet, en överklagandeinstans och med tillsynsansvar. Länsstyrelsen står som garant för att de av regeringen beslutade nationella målen genomförs.
MSB – Myndighet för samhällsskydd och beredskap: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet. MSB har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar.
Polisen: Polismyndigheten ska tillsammans med övriga myndigheter inom och utom rättsväsendet genom sina insatser bidra till målet för kriminalpolitiken – att minska brottsligheten och öka människors trygghet.
Socialstyrelsen – krisberedskap: Socialstyrelsens krisberedskapsarbete ingår i det nationella systemet för krishantering. 
Kvinnor-Våld och våldsutsattaINFPREG​ : INFPREG är en databas för samlad kunskap kring infektioner och graviditet.
Kvinnofridslinjen​: Kvinnofridslinjen (020-50 50 50) är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld.
NCK: Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor.NCK har även regeringens uppdrag att ge stöd till våldsutsatta kvinnor. 
Kvinnojour- Terrafem, andra språk​: Terrafem är en feministisk ideell organisation som arbetar för kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns våld och dominans
Kunskapscentrum för kvinnofrid​: kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.
Könststympning – ett stöd till hälso- och sjukvårdens arbete​: Socialstyrelsen som resurs i arbete med könsstympning av flickor och kvinnor.
Riksorganisation för tjej- och kvinnojourer i Sverige​: Roks vill att män ska sluta slå eller skrämma kvinnor, tjejer och barn. Därför finns det skyddade platser åt kvinnor, tjejer och barn som är rädda för en farlig man.
Stödcentrum mot incest, Rsci​: Sveriges äldsta och största stödförening för vuxna som utsatts för incest eller andra sexuella övergrepp som barn
VKV, Västsvensk portal om våld i nära relationer: Våldinärarelationer.se är en sida för yrkesverksamma inom våld i nära relationer. Den är ett samarbete mellan VKV, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer och Dialoga, Göteborg Stads kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.
LäkemedelsinformationAntibiotika eller inte​: Här får du kunskap om hur du kan tänka vid vanliga infektioner.Vi kan minska onödig användning av antibiotika och undvika att bakterier blir resistenta, alltså motståndskraftiga.
Antibiotika- och antibiotikaresistens​: Antibiotika är läkemedel som används för att behandla infektioner som orsakas av bakterier. Antibiotikaresistens innebär att bakterier utvecklar motståndskraft mot antibiotika. Det är ett allvarligt och växande folkhälsoproblem både i Sverige och i världen.
Antibiotikasmart: Antibiotikasmart är en webbutbildning som ger kunskap om bakterier, antibiotikaresistens och rationell antibiotikabehandling.
FASS​: Vare sig du är patient, anhörig eller arbetar inom vården, är Fass den främsta källan till kunskap om läkemedel. Du hittar det mesta om godkända läkemedel i Sverige, både för människor och djur.
Fråga läkemedelsupplysningen​: . Du kan ringa och ställa frågor om dina mediciner – till exempel hur de fungerar, hur du ska ta dem eller hur de ska förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör kombination av läkemedel eller biverkningar.
Janus​: Janus info innehåller kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal. Webbplatsen är även informationskanal för Region Stockholms läkemedelskommitte.
Läkemedelsverket​:Läkemedelsverket är en svensk statlig förvaltningsmyndighet under Socialdepartementet, som ansvarar för godkännanden och tillsyn av läkemedel, naturläkemedel samt tillsyn av kosmetika och medicintekniska .
Läkemedelsverket: Rapportera biverkningar​: Rapportera biverkningar, oönskade effekter, tillbud och olyckor. Redan misstanke om en biverkning av läkemedel ska rapporteras, den behöver varken vara utredd eller bekräftad. Det går även att rapportera kosmetika och medicintekniska produkter.
Resa med läkemedel​: Det är bra att veta vilka regler som gäller om du bor i Sverige och behöver ta med läkemedel när du ska resa utomlands. 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket​: TLV är en statlig myndighet som beslutar vilken tandvård, vilka läkemedel och förbrukningsartiklar som ska ingå i högkostnadsskydden.
Medicinska webbplatserDiabeteshandboken​: Är en problembaserad uppslagsbok för patienter och alla inom vården som kommer i kontakt med diabetespatienter.
Folkhälsomyndigheten​: Folkhälsomyndigheten är en svensk statlig myndighet som har ett nationellt ansvar för folkhälsofrågor. Myndigheten verkar för en god folkhälsa och arbetar för att befolkningen ska ha ett skydd mot smittsamma sjukdomar och andra hälsohot
Internetmedicin.se: Verktyget för läkare i svenska sjukvården. Aktuella behandlingsöversikter med symtom, diagnostik, behandling skrivna av experter.
Laboratoriemedicins provtagningshandbok Region Jönköpings län
Läkartidningen: Många artiklar i Läkartidningen är av nyhetskaraktär, eller ger praktiker en översikt inom något medicinskt område. 
Medicinska instruktionsfilmer: Samlingsplattformen för medicinska instruktionsfilmer
Medicinsk fickordbok: Sök bland fler än 10 000 medicinska termer Läkemedelsberäkning ,Enhetsomvandlare, Vitaminer och mineraler, Medicinska basmorfem, prefix och suffix,SI-systemet ,Metriska systemet, Grundämnen.
Referensvärden Prover: Analysförteckningar
Rikshandboken i barnhälsovård : Rikshandboken i barnhälsovård (www.rikshandboken-bhv.se) är en nationell webbaserad handbok för barnhälsovården. Rikshandboken är ett kunskapsstöd och en metodhandledning med riktlinjer om barns hälsa och utveckling i åldern 0 till 6 år.
Praktisk medicin: Praktisk Medicin är ett försök att hjälpa läkare och sjuksköterskor en bra bit på vägen. Detta genom att på ett strukturerat sätt redogöra för ett tillämpbart och relevant beslutstöd för ett stort antal diagnoser under rubriker som Symtom, Status, Differentialdiagnoser, Utredning, Behandling med flera.
SBU​: SBU är ett kunskapscentrum för hälso- och sjukvården och socialtjänsten.
Sällsynta diagnoser: Du hittar information till ett antal av de sällsynta diagnoser ,ovanlig diagnoser och sällsynt sjukdomar med föreningar & hemsidor och information.
Tema Kroppen 1177.se​: Här kan du läsa om hur kroppen fungerar. Du kan till exempel läsa om olika delar av kroppen, såsom muskler, leder, celler, könsorgan och urinvägar. 
Vårdverktyget​ :Info om provtagningar och värde och allat i alla län. Provtagningsanvisningar & laboratorier (Vårdverktyget). Länkar till provtagningsanvisningar och laboratorier i Sverige. 
Vårdhandboken​: Vårdhandboken.se innehåller 120 ämnesområden med kliniskt anpassad information som produceras i samverkan med författare och faktagranskare från hela landet. Allt fler kommuner och regioner tar beslut om att använda de nationella metoderna och riktlinjerna i Vårdhandboken. Vårdhandboken används även i vårdutbildningar både på universitet och gymnasier och innehåller förutom texter även filmer och bildspel, test i 70 ämnen samt flera hundra illustrationer och foton.
WHO läkemedelslista : WHO: s modellistor över viktiga läkemedel har uppdaterats vartannat år sedan 1977.
Myndigheter och verkArbetsmiljöverket​: Arbetsmiljöverket är en myndighet som har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att lagar om arbetsmiljö och arbetstider följs av företag och organisationer. 
Ambassadens reseinformation – Sweden Abroad: Hitta ambassadens reseinformation, generella råd och information om UD:s avrådan som du har nytta av inför och under din utlandsresa. 
Barnombudsmannen​ : Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen.
Folkhälsomyndigheten​: Folkhälsomyndigheten är en svensk statlig myndighet som har ett nationellt ansvar för folkhälsofrågor. Myndigheten verkar för en god folkhälsa och arbetar för att befolkningen ska ha ett skydd mot smittsamma sjukdomar och andra hälsohot.
Försäkringskassan​: Försäkringskassan är en svensk statlig myndighet som ansvarar för stora delar av socialförsäkringen. Socialförsäkringen är en stor del av den offentliga tryggheten och är viktig för många människor, hushåll och samhället i stort. Försäkringen omfattar nästan alla som bor i Sverige.
Giftinformationscentralen​: Giftinformationscentralen är en svensk statlig nationell rådgivningsverksamhet beträffande förgiftningstillbud.
IVO – Inspektionen för vård och omsorg​: Inspektionen för vård och omsorg är en statlig myndighet som sorterar under Socialdepartementet. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bedriver tillsyn över verksamheter inom bland annat socialtjänstområdet, hälso- och sjukvården samt dess personal. I hälso- och sjukvården ska tillsynen förebygga skador och eliminera risker i vården. 
Jordbruksverket​:Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård.
JK, Justitiekansler: Justitiekanslern är en myndighet under regeringen som bl.a. har tillsyn över myndigheter, reglerar skadeståndskrav mot staten och är åklagare i tryck- och yttrandefrihetsmål
Krisinformation​: Krisinformation.se är en webbplats för samlad krisinformation från Sveriges myndigheter riktad till allmänheten.
Kulturrådet: Kulturrådet är en myndighet som – genom att främja utvecklingen, informera och ge bidrag till kultur – är med och förverkligar nationell kulturpolitik.
Kunskapsguiden​:Krisinformation.se är en webbplats för samlad krisinformation från Sveriges myndigheter riktad till allmänheten .
Kungliga biblioteketKungliga biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek, samlar in och bevarar nästan allt som publiceras i Sverige.
Livsmedelsverket​: Livsmedelsverket är i Sverige en statlig förvaltningsmyndighet för livsmedelsfrågor med uppgift att i konsumenternas intresse arbeta aktivt för säkra livsmedel, redlighet i livsmedelshanteringen och bra matvanor.
Läkemedelsverket​: Läkemedelsverket är en svensk statlig förvaltningsmyndighet under Socialdepartementet, som ansvarar för godkännanden och tillsyn av läkemedel, naturläkemedel samt tillsyn av kosmetika och medicintekniska produkter.
Länsstyrelsen ​: Sverige är indelat i 21 län som alla har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är en statlig samordnande myndighet.
Myndigheten för delaktighet​: Myndigheten för delaktighet, MFD, är en svensk statlig myndighet. MFD är en kunskapsmyndighet inom funktionshinderområdet som arbetar för att alla oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara fullt delaktiga i samhället
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Justitiedepartementet och tillhör inrikesministerns ansvarsområde.
Myndigheten för radio och tv: Är en svensk statlig förvaltningsmyndighet under Kulturdepartementet
Myndigheten för tillgängliga medier: Myndigheten för tillgängliga medier producerar och distribuerar litteratur och tidningar i tillgängligt format för personer med läsnedsättning .
Polisen: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Justitiedepartementet och tillhör inrikesministerns ansvarsområde.
Statens medieråd
SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering är en svensk myndighet som utvärderar sjukvårdens och socialtjänstens metoder. SBU är ett kunskapscentrum för Hälso- och sjukvården och socialtjänsten.
Socialstyrelsen​:Socialstyrelsen är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Socialdepartementet. Socialstyrelsens uppdrag är att värna hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg. Verksamheten rör socialtjänst, Hälso- och sjukvård.
Sveriges kommuner och landsting​: Sveriges Kommuner och Regioner, tidigare Sveriges Kommuner och Landsting, är en arbetsgivare- och medlemsorganisation för Sveriges alla 290 kommuner och 21 regioner. 
Taltidningsnämnden: Taltidningsnämnden är ett särskilt beslutsorgan inom Myndigheten för tillgängliga medier.
E-Hälsomyndigheter: E-hälsomyndigheten är en svensk statlig myndighet, som sorterar under Socialdepartementet, och ansvarar för register och it-funktioner som öppenvårdsapotek och vårdgivare behöver ha tillgång till för en patie
Detta är en tjänst från eHälsomyndigheten. Här får du koll på dina läkemedel.​
Läkemedelskollen 
Blanketter för fullmakt
Socialdepartementet Mål för sjukvård
Socialdepartementet ansvarar för frågor som rör samhällets välfärd. De handlar om att främja människors hälsa och samtidigt se till att sjuka får den vård de behöver. De omfattar försäkringar för att människor ska vara ekonomiskt trygga när de är sjuka, äldre eller när barnen är små. Omsorg om personer med sociala svårigheter, med funktionsnedsättning eller äldre ingår också. Dessutom arbetar departementet med idrottsfrågor, rättigheter för barn och för personer med funktionsnedsättning och med jämställdhet mellan kvinnor och män.​
Inera ägs av SKL Företag, landsting, regioner och kommuner. Genom att erbjuda kompetens inom digitalisering stödjer Inera ägarnas verksamhetsutveckling. Inera koordinerar och utvecklar gemensamma digitala lösningar till nytta för invånare, medarbetare och beslutsfattare.​
MänManscentrum​: Manscentrum är en fristående mottagning vars inriktning är att bistå män i kris.
Män för jämställdhet: MÄN arbetar för jämställdhet och mot mäns våld.Utgår från en feministisk syn på världen och tanken att förändra destruktiva manlighetsnormer för att stoppa våldet.
Psykisk hälsa
Frisk och fri – riksförening mot ätstörning: Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar är en ideell förening som startade redan 1983 i Stockholm och blev riksförening 2003 med stöd av Allmänna Arvsfonden. Idag finns runtom i hela landet och syftar till att finnas överallt där det finns behov av stöd för de som är drabbade av ätstörningar och deras närstående.
Mind​: Mind förebygger psykisk ohälsa genom att erbjuda medmänskligt stöd, sprida kunskap och bilda opinion.
Psykologiguiden​: Finns information om psykologi och psykisk hälsa inom en mängd områden. 
Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd: SPES är en rikstäckande ideell organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden och som är till för alla som mist en familjemedlem, släkting, partner eller god vän genom suicid.
Svenska ångestsyndromsällskapet​:Ger stöd till dig med ångest och till dina närstående.
Wemind​: Psykiatrisk vård med effektiva behandlingsmetoder och mätbara resultat. WeMind driver 17 psykiatriska mottagningar på uppdrag av fyra regioner.
Rättigheter och skyldigheter i vårdenHitta hjälpmedel​: Hjälpmedel kan vara till hjälp för dig. Det kan också behövas som en del i din behandling eller återhämtning.
Patientlagen, info: Patientsäkerhetslagen är en svensk lag som antagits av riksdagen .Lagens syfte är att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård.
Patientlagen, info SKL: I patientlagen samlas de mest grundläggande bestämmelserna om patientens ställning inom hälso- och sjukvården.Lagen innehåller bland annat bestämmelser om tillgänglighet, information, samtycke, delaktighet, fast vårdkontakt och individuell planering.
Patientsäkerhet: Du hittar information om det nationella patientsäkerhetsarbetet som vänder sig till hälso- och sjukvården och tandvården.
Vårdgarantin​: Du ska inte behöva vänta för länge för att få den kontakt eller behandling du behöver i hälso- och sjukvård, därför finns det en vårdgaranti. Om vårdgarantin inte kan uppfyllas har du rätt till vård hos en annan vårdgivare.
Vårdplan: Du har rätt till en skriftlig vårdplan. En vårdplan omfattar målsättning, planering,genomförande och utvärdering av din vård.
Väntetider i vården: Vårdgarantin anger väntetider för besök, behandlingar och operationer på vårdenheter.
TandvårdAKUT Tandvård i Sverige : Framtidsvård .se unika information om alla akuta tandvård med öppettider och telefonnummer till alla län i Sverige.
Du kan få allmänt tandvårdsbidrag om du
fyller minst 24 år under året
är försäkrad i Sverige. Det är du om du bor eller arbetar här.
Från och med det år du fyller 24 till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.
Från och med det år du fyller 30 till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.
Från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.
Du behöver inte ansöka om bidraget, bara säg till din tandläkare eller tandhygienist att du vill använda ditt allmänna tandvårdsbidrag för att betala en del av kostnaden. Då dras av ditt bidrag från din räkning.
Högkostnadsskydde
Du betalar själv kostnader som under ett år är sammanlagt 3 000 kronor enligt statens referenspriser eller tandläkarens respektive tandhygienistens priser om de är lägre. Sedan får du ersättning för
50 procent av kostnader som överstiger 3 000 kronor
85 procent av kostnader som överstiger 15 000 kronor.
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket​: TLV är en statlig myndighet som beslutar vilken tandvård, vilka läkemedel och förbrukningsartiklar som ska ingå i högkostnadsskydden.
TaltjänstTaltjänster och Tolkhjälp
Adresser och telefonnummer till Tolkcentralerna i Sverige

Bildtelefoni möjliggör för personer som använder svenskt teckenspråk

Tolktjänster från landsting och regioner för dig som har en funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk   
Tolkcentralerna i Stokholm
Teletal


Teletal är en telefontjänst för alla som behöver stöd under telefonsamtal. En tolk är med dig i samtalet och hjälper dig. 
Tolkcentralerna i Sverigehttps://www.tolkcentralen.se/
VaccinationerFrågor och svar om vaccinationer -Folkhälsomyndigheten​: Frågor och svar gällande de vaccinationer som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn är främst avsedda för personal inom Hälso- och sjukvården, som vägledning i det dagliga arbetet, men kan självfallet användas av föräldrar och andra intresserade. 
Influensavaccin
Influensasäsongsvaccin 2020-2021
Reseråd och vaccinationer -1177.se​: Du kan läsa om olika vaccinationer och få information om när du ska vaccinera dig eller ditt barn.
Tidigare vaccinationsprogram – Folkhälsomyndigheten: ​Du finner information om vaccinationsprogrammet genom tiderna .
Vaccinationer – Folkhälsomyndigheten
Vaccination av barn – Folkhälsomyndigheten​: Barnvaccinationsprogram – Allmänt program för barn
Vaccinationsprogram för barn -1177.se​: info om barnvaccination som erbjuds i Sverige
Vaccin mot HPV och livmoderhalscancer – 1177.se​: Info om HPV, humant papillomvirus som är ett mycket vanligt virus. HPV kan i sällsynta fall orsaka cancer i livmoderhalsen, slidan, blygdläpparna, ändtarmsöppningen och tonsillerna.
Världen vaccinations schema ​: info om hela världen vaccinations schema.
Våld och våldutsatta
Brottsofferjouren
Orosanmälan till Socialstyrelsen – Trygga barnen
Riksorganisation för tjej- och kvinnojourer i Sverige
RFSL – stödmottagning för hbqt-personer
Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige
Våld i nära relationer – Socialstyrelsen
Brott i nära relationer | Polismyndigheten
Våld i nära relationer – BOJ – Brottsofferjouren