Myndigheter och verk

 • Arbetsmiljöverket​: Arbetsmiljöverket är en myndighet som har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att lagar om arbetsmiljö och arbetstider följs av företag och organisationer. 
 • Ambassadens reseinformation – Sweden Abroad: Hitta ambassadens reseinformation, generella råd och information om UD:s avrådan som du har nytta av inför och under din utlandsresa. 
 • Barnombudsmannen​ : Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen.
 • Folkhälsomyndigheten​: Folkhälsomyndigheten är en svensk statlig myndighet som har ett nationellt ansvar för folkhälsofrågor. Myndigheten verkar för en god folkhälsa och arbetar för att befolkningen ska ha ett skydd mot smittsamma sjukdomar och andra hälsohot.
 • Försäkringskassan​: Försäkringskassan är en svensk statlig myndighet som ansvarar för stora delar av socialförsäkringen. Socialförsäkringen är en stor del av den offentliga tryggheten och är viktig för många människor, hushåll och samhället i stort. Försäkringen omfattar nästan alla som bor i Sverige.
 • Giftinformationscentralen​: Giftinformationscentralen är en svensk statlig nationell rådgivningsverksamhet beträffande förgiftningstillbud.
 • IVO – Inspektionen för vård och omsorg​: Inspektionen för vård och omsorg är en statlig myndighet som sorterar under Socialdepartementet. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bedriver tillsyn över verksamheter inom bland annat socialtjänstområdet, hälso- och sjukvården samt dess personal. I hälso- och sjukvården ska tillsynen förebygga skador och eliminera risker i vården. 
 • Jordbruksverket​:Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård.
 • JK, Justitiekansler: Justitiekanslern är en myndighet under regeringen som bl.a. har tillsyn över myndigheter, reglerar skadeståndskrav mot staten och är åklagare i tryck- och yttrandefrihetsmål
 • Krisinformation​: Krisinformation.se är en webbplats för samlad krisinformation från Sveriges myndigheter riktad till allmänheten.
 • Kulturrådet: Kulturrådet är en myndighet som – genom att främja utvecklingen, informera och ge bidrag till kultur – är med och förverkligar nationell kulturpolitik.
 • Kunskapsguiden​:Krisinformation.se är en webbplats för samlad krisinformation från Sveriges myndigheter riktad till allmänheten .
 • Kungliga biblioteketKungliga biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek, samlar in och bevarar nästan allt som publiceras i Sverige.
 • Livsmedelsverket​: Livsmedelsverket är i Sverige en statlig förvaltningsmyndighet för livsmedelsfrågor med uppgift att i konsumenternas intresse arbeta aktivt för säkra livsmedel, redlighet i livsmedelshanteringen och bra matvanor.
 • Läkemedelsverket​: Läkemedelsverket är en svensk statlig förvaltningsmyndighet under Socialdepartementet, som ansvarar för godkännanden och tillsyn av läkemedel, naturläkemedel samt tillsyn av kosmetika och medicintekniska produkter.
 • Länsstyrelsen ​: Sverige är indelat i 21 län som alla har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är en statlig samordnande myndighet.
 • Myndigheten för delaktighet​: Myndigheten för delaktighet, MFD, är en svensk statlig myndighet. MFD är en kunskapsmyndighet inom funktionshinderområdet som arbetar för att alla oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara fullt delaktiga i samhället
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Justitiedepartementet och tillhör inrikesministerns ansvarsområde.
 • Myndigheten för radio och tv: Är en svensk statlig förvaltningsmyndighet under Kulturdepartementet
 • Myndigheten för tillgängliga medier: Myndigheten för tillgängliga medier producerar och distribuerar litteratur och tidningar i tillgängligt format för personer med läsnedsättning .
 • Polisen: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Justitiedepartementet och tillhör inrikesministerns ansvarsområde.
 • Statens medieråd
 • SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering är en svensk myndighet som utvärderar sjukvårdens och socialtjänstens metoder. SBU är ett kunskapscentrum för Hälso- och sjukvården och socialtjänsten.
 • Socialstyrelsen​:Socialstyrelsen är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Socialdepartementet. Socialstyrelsens uppdrag är att värna hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg. Verksamheten rör socialtjänst, Hälso- och sjukvård.
 • Sveriges kommuner och landsting​: Sveriges Kommuner och Regioner, tidigare Sveriges Kommuner och Landsting, är en arbetsgivare- och medlemsorganisation för Sveriges alla 290 kommuner och 21 regioner. 
 • Taltidningsnämnden: Taltidningsnämnden är ett särskilt beslutsorgan inom Myndigheten för tillgängliga medier.

E-Hälsomyndigheter: E-hälsomyndigheten är en svensk statlig myndighet, som sorterar under Socialdepartementet, och ansvarar för register och it-funktioner som öppenvårdsapotek och vårdgivare behöver ha tillgång till för en patie

Detta är en tjänst från eHälsomyndigheten. Här får du koll på dina läkemedel.​

Socialdepartementet ansvarar för frågor som rör samhällets välfärd. De handlar om att främja människors hälsa och samtidigt se till att sjuka får den vård de behöver. De omfattar försäkringar för att människor ska vara ekonomiskt trygga när de är sjuka, äldre eller när barnen är små. Omsorg om personer med sociala svårigheter, med funktionsnedsättning eller äldre ingår också. Dessutom arbetar departementet med idrottsfrågor, rättigheter för barn och för personer med funktionsnedsättning och med jämställdhet mellan kvinnor och män.​
Inera ägs av SKL Företag, landsting, regioner och kommuner. Genom att erbjuda kompetens inom digitalisering stödjer Inera ägarnas verksamhetsutveckling. Inera koordinerar och utvecklar gemensamma digitala lösningar till nytta för invånare, medarbetare och beslutsfattare.​

Regioner