Cancer

Cancerfondens Cancerlinje: Cancerlinjen är en oerhört värdefull resurs för alla som på något sätt berörs av cancer. Denna linje bemannas av kvalificerad vårdpersonal med omfattande erfarenhet inom cancervård. Genom att kombinera deras expertis med medkänsla erbjuder de råd och stöd som är skräddarsydda för varje enskild persons situation. Detta är en plats där du kan finna tröst och vägledning i den svåra stund som en cancerdiagnos kan medföra.

Cancerrådgivningen: En annan viktig resurs är Cancerrådgivningen, som drivs av Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland. Denna plattform erbjuder flera olika kommunikationskanaler, såsom telefonsamtal, e-post och chatt, för att du ska kunna söka råd och stöd på det sätt som passar dig bäst. Specialistsjuksköterskor med särskild utbildning inom cancervård och samtalsstöd är de som bemannar denna rådgivning. Ditt samtal kommer att behandlas med sekretess och du kan även få vägledning kring förebyggande åtgärder.

Nära cancer – för unga som behöver stöd: För unga som befinner sig i närheten av någon som drabbats av cancer, eller som har förlorat någon till sjukdomen, finns Nära Cancer tillgängligt som en webbplattform. Initiativet drivs i samarbete mellan Region Örebro län och Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro. Nära Cancer erbjuder en digital miljö där unga kan finna det stöd de behöver under denna påfrestande tid. Det fungerar som en trygg plats där de kan dela sina känslor och erfarenheter med andra i liknande situationer.

Ung cancer: Om du befinner dig i åldern mellan 16 och 30 år och antingen själv har eller har haft cancer, eller om du är närstående till någon som har eller har haft cancer, så är Ung Cancer en dedikerad resurs för dig. Denna plattform förser unga människor med relevant information, stöd och gemenskap som är anpassad efter deras specifika behov och utmaningar i samband med cancer.

Standardiserade vårdförlopp: Standardiserade Vårdförlopp är en vägledande ram som klargör vilka undersökningar och initiala behandlingar som bör utföras inom en viss cancerdiagnos. Dessutom specificeras tidsgränser som strävar efter att minimera väntetider från det att en välmotiverad misstanke om cancer uppstår till den första behandlingen påbörjas. Detta syftar till att säkerställa en effektiv och koordinerad vårdprocess för cancerpatienter.