Alkohol, droger, tobak och spelmissbruk

 • Alkohollinjen Alkohollinjen är en ovärderlig resurs för personer som vill förändra sina alkoholvanor eller är oroade över någon annans alkoholbruk. Genom att erbjuda en kostnadsfri och konfidentiell stödlinje ger Alkohollinjen ett tryggt utrymme för samtal och rådgivning. Specialiserade rådgivare finns tillgängliga för att lyssna, ge stöd och hjälpa till med att hitta lämpliga metoder för att hantera alkoholrelaterade problem. Oavsett om det handlar om att minska alkoholkonsumtionen eller att hjälpa en närstående, ger Alkohollinjen en värdefull hjälpande hand mot en hälsosammare livsstil.
 • AA, Anonyma alkoholister : AA är en global, ideell gemenskap av individer som delar sitt gemensamma mål – att uppnå och bevara varaktig nykterhet. Genom att träffas regelbundet erbjuder AA en stödjande och förstående miljö där människor kan dela sina erfarenheter, utmaningar och framsteg på vägen mot återhämtning. Detta samarbete ger en känsla av gemenskap och hopp, vilket i sin tur motiverar medlemmarna att övervinna sina alkoholproblem och leva ett nyktert liv. AA har visat sig vara en beprövad metod för att stödja återhämtning och har hjälpt otaliga individer att återta kontrollen över sina liv.
 • Alna :Alna är en organisation som stöttar företag och organisationer i hanteringen av frågor kring skadligt bruk av alkohol. Genom att erbjuda utbildningar och rådgivning hjälper Alna arbetsplatser att skapa en sund och stöttande miljö för sina anställda. Genom att främja medvetenhet om riskerna med överdriven alkoholkonsumtion och erbjuda verktyg för att minska skadligt bruk, spelar Alna en viktig roll i att skapa en säker arbetsplats och samhällsmiljö.
 • Alkohol­profilen :Alkoholprofilen är ett snabbt och anonymt test som erbjuder användare en tydlig bild av deras risknivå för alkoholrelaterade problem. Genom att använda det här enkla och tillgängliga testet kan individer själva få insikt i sina alkoholvanor och om de befinner sig i en riskzon. Medvetenhet om sin alkoholkonsumtion kan vara ett första steg mot att göra positiva förändringar och ta kontroll över sin hälsa.
 • Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning : Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) är en viktig aktör när det gäller att sprida fakta och kunskap om alkohol och andra droger i samhället. Genom att tillhandahålla objektiv och vetenskapligt baserad information hjälper CAN allmänheten, beslutsfattare och yrkesverksamma att fatta välgrundade beslut om alkohol- och drogrelaterade frågor. Genom att minska okunskap och fördomar spelar CAN en central roll i arbetet mot missbruk och beroende.
 • Dopingjouren- Drugsmart:Denna länk tillhandahåller korta faktatexter med information om beroende, verkningar och möjliga skador som kan uppstå av olika droger. Genom att erbjuda lättillgänglig och faktuell information hjälper Dopingjouren människor att göra medvetna val och undvika farliga droganvändningsbeteenden. Denna kunskap kan också vara värdefull för att förhindra och hantera drogrelaterade problem i samhället.
 • Kunskapsguiden: Kunskapsguiden.se är en nationell webbplats som samlar kvalitetssäkrad kunskap om alkohol, droger, tobak och missbruk från Socialstyrelsen, andra myndigheter och aktörer. Genom att aggregera information på ett lättillgängligt sätt erbjuder Kunskapsguiden ett värdefullt verktyg för allmänheten, professionella och beslutsfattare att få tillgång till pålitlig information om dessa ämnen. På så sätt främjar webbplatsen en mer informerad diskussion och beslutsfattande inom området.
 • Missbruk Och Beroende :Missbruk Och Beroende (tidigare Svenska föreningen för psykisk hälsa) är en organisation som erbjuder stöd för personer som kämpar med missbruk och beroende. Genom att erbjuda en stödjande miljö och olika terapeutiska insatser hjälper Mind individer att hantera sina problem och arbeta mot återhämtning. Organisationens erfarenhet och expertis har bidragit till att bryta ned stigmat kring missbruk och främja förståelse och empati för dem som är i behov av hjälp.
 • Riskbruk: Riskbruk handlar om alkoholkonsumtion som, om den fortsätter, kan leda till missbruk och allvarliga medicinska skador, men där problemen ännu inte är allvarliga. Att uppmärksamma riskbruk är viktigt för att förhindra att problemet eskalerar och för att tidigt kunna erbjuda stöd och intervention till de som befinner sig i riskzonen. Genom att öka medvetenheten om riskbruk spelar organisationer och initiativ som fokuserar på detta en avgörande roll i arbetet mot missbruk och beroende. Genom tidig identifiering och intervention kan man minska skadorna och förhindra att missbruk fördjupas till svårare former av beroende.
 • Sluta röka linjen: Sluta-Röka-Linjen är en ovärderlig resurs för alla som överväger att sluta röka eller snusa. Genom att erbjuda kostnadsfri rådgivning och stöd från utbildade rådgivare blir processen att sluta tobaksanvändning lättare och mer hanterbar. Sluta-Röka-Linjen erbjuder inte bara information om olika metoder för att sluta, utan ger också motivation och inspiration genom att dela framgångsberättelser från personer som har lyckats sluta och förändra sina liv till det bättre.
 • Stödlinje för spelberoende: Stödlinjen är en nationell stödinsats för personer som spelar om pengar och deras anhöriga. För de som lider av spelberoende kan detta vara en kritisk resurs för att bryta den destruktiva cykeln och få hjälp att ta tillbaka kontrollen över sitt liv. Stödlinjens utbildade rådgivare erbjuder en förstående och stöttande miljö för att diskutera problemen kring spelmissbruk och ger praktiska råd och strategier för att hantera beroendet. Dessutom erbjuds stöd även för anhöriga, vilket är avgörande för att skapa en stabil grund för återhämtning.