ADHD och Allt du behöver veta om

Vad är ADHD

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) är en psykisk sjukdom som kan orsaka över normala nivåer av hyperaktivt och impulsivt beteende. Personer med ADHD kan också ha problem med att fokusera sin uppmärksamhet på en enda uppgift eller sitta stilla under långa perioder.

Både vuxna och barn kan ha ADHD.

 

ADHD-symtom

Du kan märka ett eller flera av följande symtom:

 1. Svårighet att fokusera eller hålla uppmärksamheten på uppgifter eller aktiviteter som kräver mentalt engagemang.
 2. Svårighet att organisera och slutföra uppgifter och projekt.
 3. Glömmer detaljer och förlorar ofta viktiga saker som nycklar, plånbok eller mobiltelefon.
 4. Lätt distraherad av yttre stimuli, såsom ljud och rörelse.
 5. Ständig rörelse och känsla av rastlöshet, inklusive att stå upp, vrida på sig och röra på sig.
 6. Svårighet att sitta stilla och vänta på sin tur, vilket kan leda till impulsiva handlingar eller ord.
 7. Svårighet att lyssna på eller följa instruktioner.
 8. Att avbryta eller interrumpera andra människor under samtal eller aktiviteter.

Dessa symtom kan vara närvarande i olika grad hos personer med ADHD och kan påverka deras dagliga liv och funktionsnivå. Det är viktigt att tala med en läkare eller specialist om du eller ditt barn upplever dessa symtom för att få en korrekt diagnos och behandling.

Typer av ADHD

För att göra ADHD-diagnoser mer konsekventa och tydliga har American Psychiatric Association (APA) grupperat tillståndet i tre kategorier eller typer. Dessa typer är:

 1. ADHD med övervägande ouppmärksamhet: Detta kallas också ADD (Attention Deficit Disorder). Personer med denna typ av ADHD har svårt att fokusera och hålla uppmärksamheten på en uppgift eller aktivitet. De kan ha svårt att organisera och slutföra uppgifter, och kan ofta verka glömska och förvirrade.
 2. ADHD med övervägande hyperaktivitetsimpulsivitet: Personer med denna typ av ADHD är ständigt rörliga och kan ha svårt att sitta stilla. De kan också ha impulsiva beteenden och kan agera utan att tänka på konsekvenserna.
 3. ADHD med en kombination av båda: Detta är den vanligaste typen av ADHD. Personer med denna typ av ADHD har både ouppmärksamhet och hyperaktivitetsimpulsivitet. De kan ha svårt att fokusera, sitta stilla och kontrollera sina impulser.

Det är viktigt att notera att ADHD kan vara olika för varje person och att inte alla symtom behöver vara närvarande för att en diagnos ska ställas. Det är också möjligt att en person med ADHD kan ha symtom som inte passar in i någon av dessa tre typer. En noggrann utvärdering av en kvalificerad läkare eller specialist är avgörande för att fastställa en korrekt diagnos och behandlingsplan.

Övervägande ouppmärksam typ av ADHD

Personer med den övervägande ouppmärksamma typen av ADHD har svårt att fokusera, avsluta uppgifter och följa instruktioner. Symptomen är främst relaterade till bristande uppmärksamhet och koncentration. Detta kan påverka deras prestationer i skolan eller på arbetsplatsen och kan leda till problem med att organisera och planera sina dagliga aktiviteter.

En utmaning med denna typ av ADHD är att det kan vara svårt att diagnostisera eftersom personer med denna typ inte tenderar att störa klassrummet eller andra sociala situationer. Detta kan leda till att många barn med den ouppmärksamma typen av ADHD inte får en korrekt diagnos eller behandling.

Vanligtvis är den ouppmärksamma typen av ADHD vanligare bland flickor än pojkar. Behandlingen kan variera från person till person och kan innefatta medicinering, beteendeterapi och andra terapeutiska metoder för att hjälpa till att förbättra fokus och uppmärksamhet.

Övervägande hyperaktiv-impulsiv typ av ADHD

Personer med övervägande hyperaktiv-impulsiv ADHD kan också ha problem med att kontrollera sina impulser, vilket kan leda till impulsive beslut och handlingar som kan vara farliga eller olämpliga. De kan ha svårt att sitta stilla och kan ha en ökad nivå av rörelse och energi. De kan också ha svårt att vänta på sin tur eller följa instruktioner, vilket kan orsaka problem i sociala situationer eller på arbetsplatsen.

Behandlingen för personer med övervägande hyperaktiv-impulsiv ADHD kan inkludera läkemedel, terapi och beteendemodifikation. Läkemedel kan hjälpa till att minska hyperaktivitet och impulsivitet, medan terapi kan hjälpa till att lära personen hur man hanterar sina symtom och förbättrar sociala färdigheter. Beteendemodifikation kan också användas för att hjälpa personen att lära sig nya vanor och förbättra beteendet.

Kombinerad hyperaktiv-impulsiv och ouppmärksam typ av ADHD

Det är viktigt att notera att varje person med ADHD är unik och kan uppleva symtomen på olika sätt, oavsett vilken typ av ADHD de har. Behandling för ADHD kan innefatta mediciner, beteendeterapi, livsstilsförändringar och stöd från familj och samhället. En individuell behandlingsplan bör utarbetas i samråd med en läkare eller annan kvalificerad hälso- eller sjukvårdspersonal.

ADHD och ADD

Det är viktigt att notera att ADD inte längre används som en diagnostisk term, och att termen ADHD inkluderar både de ouppmärksamma och hyperaktiva symtomen på störningen. Detta beror på att forskning har visat att de två typerna av ADHD inte är helt separata, och många personer med ADHD har både ouppmärksamma och hyperaktiva symtom. Således är ADHD den mer korrekta termen att använda för att beskriva tillståndet.

ADHD för vuxna

Det är viktigt att förstå att ADHD inte bara påverkar barn utan också kan påverka vuxna. Faktum är att ADHD diagnostiseras oftare hos vuxna nu än tidigare. Många vuxna med ADHD har inte diagnostiserats som barn, så det kan ta tid att identifiera symptomen och få en korrekt diagnos.

Symtomen på ADHD hos vuxna kan vara liknande de hos barn, inklusive ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. Men vuxna med ADHD kan också uppleva andra problem, såsom svårigheter att organisera sig själva, hålla fast vid rutiner, hantera stress och humörsvängningar.

Behandlingsalternativen för vuxna med ADHD inkluderar medicinering, terapi och beteendeterapi. Ett hälsosamt livsstilsval, inklusive regelbunden motion, tillräckligt med sömn och en balanserad kost, kan också hjälpa till att hantera symptomen.

ADHD hos barn

ADHD är en av de vanligaste neurologiska utvecklingsstörningarna hos barn i USA, och ungefär en av tio barn mellan 5 och 17 år får en ADHD-diagnos. Det är vanligt att barn med ADHD har svårigheter med att lyckas i en kontrollerad klassrumsmiljö, och det kan orsaka problem i skolan.

Pojkar är mer än dubbelt så sannolikt än flickor att få en ADHD-diagnos. Detta kan bero på att pojkar tenderar att visa kännetecken på hyperaktivitet. Men det är viktigt att notera att många flickor med ADHD inte uppvisar dessa klassiska symptom på hyperaktivitet. Istället kan de dagdrömma ofta och vara hyperpratande istället för hyperaktiva.

Trots att ADHD är en vanlig störning hos barn, kan det vara svårt att diagnostisera eftersom många av symtomen kan vara typiska för barn i allmänhet. Det är viktigt att om du misstänker att ditt barn har ADHD att söka professionell hjälp från en kvalificerad läkare eller psykolog för att få en korrekt diagnos och behandling.

Orsakerna till ADHD

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) är en vanligt förekommande neurologisk störning som påverkar både barn och vuxna. Trots att ADHD är välkänt är det fortfarande inte helt klart vad som orsakar denna tillstånd.

Forskning har visat att dopamin, en kemikalie i hjärnan som är involverad i överföringen av signaler mellan nervceller, kan spela en roll i utvecklingen av ADHD. Minskad nivå av dopamin i hjärnan kan påverka funktioner som känslomässiga reaktioner, rörelsekontroll och motivation.

Ytterligare studier har också visat att personer med ADHD har mindre grå substans i hjärnan, särskilt i områden som är involverade i tal, självkontroll, beslutsfattande och muskelkontroll. Denna strukturella skillnad kan påverka en persons förmåga att fokusera, organisera och utföra uppgifter.

Förutom dessa faktorer kan ADHD också ha en koppling till obalanser i andra viktiga neurotransmittorer i hjärnan, som noradrenalin och serotonin. Miljöfaktorer, såsom rökning under graviditet, låg födelsevikt och exponering för neurotoxiner som bly, kan också påverka risken för att utveckla ADHD.

Genetik kan också spela en roll, eftersom studier har visat att ADHD tenderar att gå i familjer. Om ett barn har en förälder eller syskon med ADHD är risken för att utveckla tillståndet högre.

Medan det fortfarande finns mycket att lära om vad som orsakar ADHD, är fortsatta forskningsframsteg avgörande för att förbättra vår förståelse och hjälpa personer som lider av denna störning.

ADHD-testning och diagnos

ADHD-diagnos kan inte göras med en enda test. Istället krävs en omfattande bedömning av symtom och beteenden under en längre tid för att fastställa en korrekt diagnos.

För att ställa en ADHD-diagnos kommer din läkare att samla in information från dig eller ditt barns lärare, föräldrar eller andra familjemedlemmar. De kan också använda standardiserade checklistor och betygsskalor för att utvärdera symtom och svårighetsgrad.

Förutom att bedöma symtom kommer din läkare också att göra en fysisk undersökning för att utesluta andra hälsoproblem som kan orsaka liknande symtom. Andra faktorer som kan påverka diagnosen inkluderar familjehistoria, miljöfaktorer och tidigare medicinsk historia.

Om du misstänker att du eller ditt barn har ADHD, är det viktigt att du pratar med din läkare eller skolrådgivare om att genomgå en utvärdering. Du kan också ge din läkare eller rådgivare observationer och anteckningar om ditt eller ditt barns beteende.

Om en ADHD-diagnos bekräftas kan din läkare eller skolrådgivare hänvisa dig eller ditt barn till en specialist inom ADHD. Beroende på svårighetsgraden av din eller ditt barns ADHD kan det också bli aktuellt att boka tid hos en psykiater eller neurolog för ytterligare behandling och utvärdering.

Tecken på ADHD hos barn:

 1. Självfokuserat beteende: Barn med ADHD kan ha svårt att uppmärksamma andra människors behov och önskningar. Istället kan de ha en tendens att fokusera på sina egna behov och önskningar. Detta kan leda till att de avbryter andra och har problem med att vänta på sin tur.
 2. Avbryter: Som nämnt ovan kan barn med ADHD ha svårt att vänta på sin tur eller lyssna på andra. Detta kan leda till att de avbryter när någon annan pratar eller stöter på konversationer eller spel de inte är en del av.
 3. Problem med att vänta på sin tur: Barn med ADHD kan ha svårt att vänta på sin tur när de spelar spel med andra barn eller deltar i aktiviteter i klassrummet. Detta kan orsaka problem med att hålla ordning och kan leda till frustration för både barnet och andra involverade.
 4. Känslomässig oro: Barn med ADHD kan ha svårt att kontrollera sina känslor. De kan få arga utbrott vid olämpliga tider eller visa känslomässig oro i situationer som inte verkar motsvara situationens allvar.
 5. Fidgeting: Ett vanligt tecken på ADHD hos barn är en oförmåga att sitta stilla. Barn med ADHD kan ofta försöka röra sig eller fidgeta när de tvingas sitta stilla. De kan också klia sig, kramas i stolen eller på andra sätt försöka röra på sig.
 6. Problem med att spela tyst: Rastlöshet kan göra det svårt för barn med ADHD att spela tyst eller engagera sig lugnt i fritidsaktiviteter. Istället kan de ha en tendens att vara högljudda eller distraherande.
 7. Oavslutade uppgifter: Ett annat tecken på ADHD hos barn är en tendens att starta projekt eller sysslor utan att avsluta dem. Barn med ADHD kan visa intresse för många olika saker, men kan ha svårt att avsluta det de börjat innan de går vidare till nästa sak som fångar deras intresse.
 8. Brist på fokus: Barn med ADHD kan ha svårt att uppmärksamma och koncentrera sig, även när någon pratar direkt med dem. De kan säga att de hörde vad som sades, men inte kunna upprepa vad som just sades.
 9. Undvikande av uppgifter som kräver längre mental ansträngning: På grund av bristande fokus kan barn med ADHD ha svårt att engagera sig i aktiviteter som kräver en ihållande mental ansträngning, såsom att vara uppmärksam i klassen eller göra läxor.
 10. Misstag: Barn med ADHD kan ha svårt att följa instruktioner som kräver planering eller genomförande av en plan. Detta kan leda till slarviga misstag, även om det inte är på grund av lathet eller bristande intelligens.
 11. Dagdrömmer: Barn med ADHD är inte alltid högljudda eller störande. En annan indikation på ADHD kan vara att de är tystare och mindre engagerade än andra barn. De kan titta ut i rymden, dagdrömma och ignorera vad som händer runt dem.
 12. Problem med att ordna: Barn med ADHD kan ha svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter. Detta kan leda till problem i skolan, eftersom de kan ha svårt att prioritera läxor, skolprojekt och andra uppgifter.
 13. Glömska: Barn med ADHD kan glömma dagliga aktiviteter, såsom sysslor eller läxor. De kan också förlora saker ofta, till exempel leksaker.
 14. Symtom i flera inställningar: Ett barn med ADHD visar symtom på tillståndet i flera olika miljöer. De kan till exempel visa bristande fokus både i skolan och hemma. Detta indikerar att ADHD inte är en reaktion på en specifik miljö, utan en störning som påverkar barnets förmåga att fungera överallt.

ADHD-behandling

Beteendeterapi och psykoterapi är två olika typer av terapier som kan användas för att behandla ADHD.

Beteendeterapi är en form av terapi som fokuserar på att lära ut färdigheter för att hantera och modifiera beteenden som kan vara problematiska för personer med ADHD. Terapeuten arbetar med patienten för att identifiera specifika beteenden som de vill förändra, och sedan hjälper terapeuten till att utveckla en plan för att ändra dessa beteenden. Beteendeterapi kan också innehålla belönings- och bestraffningstekniker för att förstärka positiva beteenden och minska negativa beteenden.

Psyko terapi är en mer bredare form av terapi som vanligtvis fokuserar på att undersöka personens tankar, känslor och upplevelser och hur dessa påverkar deras beteende. Psykoterapi kan hjälpa personer med ADHD att lära sig strategier för att hantera sina symtom och förbättra sin livskvalitet. Olika typer av psykoterapi inkluderar kognitiv beteendeterapi (CBT), som hjälper till att identifiera och ändra negativa tankemönster, och interpersonell terapi (IPT), som fokuserar på att förbättra relationerna med andra människor.

Både beteendeterapi och psykoterapi kan vara användbara för personer med ADHD, men vilken typ av terapi som fungerar bäst beror på individuella behov och symtom. Det är viktigt att arbeta tillsammans med en kvalificerad terapeut för att utveckla en behandlingsplan som fungerar bäst för dig eller ditt barn.

Regenerate respo

ADHD-medicinering

De två huvudtyperna av läkemedel som används för att behandla ADHD är stimulantia och icke-stimulerande medel. CNS-stimulerande medel är de vanligaste förskrivna ADHD-medicinerna. Dessa läkemedel fungerar genom att öka mängderna av hjärnkemikalierna dopamin och noradrenalin. Exempel på dessa läkemedel inkluderar metylfenidat (Ritalin) och amfetaminbaserade stimulanser (Adderall). Om stimulantia inte fungerar bra för dig eller ditt barn, eller om de orsakar besvärliga biverkningar, kan din läkare föreslå ett icke-stimulerande läkemedel. Vissa icke-stimulerande läkemedel fungerar genom att öka nivåerna av noradrenalin i hjärnan. ADHD-läkemedel kan ha många fördelar, liksom biverkningar.

Några av de fördelar som ADHD-läkemedel kan ha inkluderar förbättrad koncentration, ökad uppmärksamhet, minskad impulsivitet och hyperaktivitet, och förbättrad social interaktion.

Men det finns också några potentiella biverkningar av ADHD-läkemedel, inklusive sömnlöshet, minskad aptit, illamående, huvudvärk, irritabilitet, humörsvängningar, högt blodtryck och hjärtklappning. Det är viktigt att notera att inte alla personer som tar ADHD-läkemedel kommer att uppleva biverkningar, och att biverkningar kan variera beroende på vilket läkemedel som används och individuella faktorer.

Det är också viktigt att notera att ADHD-läkemedel är endast en del av en omfattande behandlingsplan för ADHD. Andra behandlingsmetoder, som terapi och livsstilsförändringar, kan också vara nödvändiga för att hjälpa till att hantera ADHD-symptom på ett effektivt sätt. Det är viktigt att arbeta tillsammans med en kvalificerad läkare för att hitta en behandlingsplan som passar dina individuella behov och symtom.

Egenvård med Naturläkemedel mot ADHD

hälsosam livsstil kan hjälpa till att hantera ADHD-symtom. Dessutom kan vissa naturläkemedel användas som en del av egenvård för att förbättra ADHD-symtom. Det är viktigt att notera att det finns begränsad forskning om effektiviteten av naturläkemedel för ADHD, och det är alltid bäst att konsultera en läkare eller annan vårdgivare innan du börjar använda någon form av naturläkemedel.

Några naturläkemedel som har undersökts för att hantera ADHD inkluderar:

 1. Omega-3-fettsyror: Dessa finns i fet fisk, såsom lax och tonfisk, och i kosttillskott. Studier har visat att omega-3-fettsyror kan förbättra koncentrationen och minska impulsivitet hos barn med ADHD.
 2. Gingko biloba: Denna ört har använts för att förbättra minne och koncentration och kan också ha fördelar för personer med ADHD. Dock bör Gingko Biloba inte tas tillsammans med antikoagulantia.
 3. Bacopa monnieri: Denna ört anses ha adaptogena egenskaper som kan hjälpa till att minska stress och förbättra kognitiva funktioner, inklusive minne och koncentration.
 4. Grönt te: Innehåller koffein och L-theanin, två föreningar som kan förbättra fokus och koncentration.

Återigen, det är alltid viktigt att rådfråga en läkare eller annan vårdgivare innan du börjar använda någon form av naturläkemedel, eftersom de kan interagera med andra läkemedel eller orsaka biverkningar.

Är ADHD funktionshinder

ADHD betraktas som en funktionsnedsättning eftersom det kan påverka en persons förmåga att fungera i vardagen. Personer med ADHD kan ha svårigheter med att upprätthålla uppmärksamhet och fokusera på uppgifter, vilket kan påverka deras akademiska prestationer, sociala interaktioner och arbetsprestationer. Det kan också leda till problem som impulsivitet, svårigheter att organisera och planera, och utmaningar med att reglera känslor.

Det är viktigt att notera att ADHD inte är en inlärningssvårighet i sig själv, men det kan göra det svårt för en person att lära sig och utföra vissa uppgifter på grund av dess påverkan på deras kognitiva och beteendemässiga funktioner. Men med rätt stöd och strategier kan personer med ADHD lära sig att hantera sina symtom och uppnå sina mål.

Här är några tips för att hantera ADHD:

 1. Använd en daglig kalender eller en planeringsapp för att organisera din tid och komma ihåg viktiga uppgifter och möten.
 2. Skapa en rutin för dagliga aktiviteter och försök att hålla dig till den.
 3. Begränsa distraktioner genom att stänga av elektroniska enheter under viktiga uppgifter eller studier.
 4. Använd belöningssystem för att hjälpa dig att hålla dig motiverad och fokuserad.
 5. Öva meditations- eller mindfulness-tekniker för att öka din uppmärksamhet och minska stress och ångest.
 6. Öva regelbunden fysisk aktivitet för att öka koncentrationen och förbättra humöret.
 7. Lär dig mer om ADHD och dess symptom för att förstå dina egna utmaningar och hur du kan hantera dem.
 8. Ta medicinering som ordinerats av en läkare för att minska symtomen.

Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns någon enkel lösning för ADHD, men med rätt stöd och strategier kan personer med ADHD uppnå sina mål och leva ett framgångsrikt liv.